Zichtbaarheidsvoorwaarden en voorbeelden

Onderstaande tabel toont de beschikbare zichtbaarheidsvoorwaarden:

Voorwaarde

Parameters

Voorbeeld

RAMB voorwaarde

Selecteer een bewering, een groep uit de saldibalans en een van de volgende voorwaarden:

 • RAMB - de geselecteerde groep heeft RAMB voor deze bewering
 • Geen RAMB - de geselecteerde groep heeft geen RAMB voor deze bewering

Als de nieuwe risicomodule is ingeschakeld, komen er andere parameters op voor deze voorwaarden:

 • Selecteer de bewering
 • Selecteer het gebied of de cyclus
 • Geef de vergelijking op (=, <=, >=)
 • Selecteer de schaal

De waarden van de schalen worden ingesteld in de productsinstellingen.

Als de Volledigheid voor kasmiddelen geen RAMB heeft dan wordt dit item getoond.

Of, als de nieuwe risicomodule is ingeschakeld in het product:

Als de Juistheid voor de voorraad een RAMB kleiner dan gemiddeld heeft dan wordt dit item verborgen.

Financiële groep

Selecteer een groep uit de saldibalans, geef aan of het om het huidige of vorige jaar gaat en geef een van de volgende saldi-waarden op:

 • is nul
 • is niet nul
 • is materieel
 • is niet materieel

Als het saldo voor Kortlopende schulden voor het huidige jaar niet nul is dan wordt dit item getoond

Antwoord

Selecteer een document, een instructie in dit document en het antwoord op die instructie

Als in 1.02 Inzicht in onderneming de instructie Is de entiteit onderdeel van een groep? is beantwoord met Ja dan wordt dit item getoond

Consolidatie

Geef aan of de opdracht geconsolideerd of niet-geconsolideerd is

Als de opdracht geconsolideerd is dan wordt dit item getoond

Rapportageperiode

Selecteer de rapportage periode:

 • Maandelijks
 • Per kwartaal
 • Halfjaarlijks
 • Jaarlijks

Als de rapportage periode staat op Jaarlijks dan wordt dit item getoond

Datum

Geef de voorwaarde op:

 • Met ingang van deze datum
 • Vervalt op deze datum

Geef de start- of einddatum op voor de periode:

 • Startdatum jaar
 • Datum jaareinde
 • Begindatum periode
 • Einddatum periode

Geef de vergelijking op (<,>, <=,>=)

Selecteer de datum

Dit item wordt getoond als de aanvangsdatum voor de startdatum jaar na 30 november 2019 valt.

Ondernemingsvorm

Selecteer het land en de ondernemingsvorm

Als de entiteit een Nederlandse eenmanszaak is dan wordt dit item getoond

Taal Selecteer de taalinstelling voor de opdracht. Als de taal in de opdracht ingesteld staat op Nederlands dan wordt dit item getoond.

De taal voor de opdracht betekent in dit geval de taal die ingesteld is in de Opdrachteigenschappen. Niet de taal waar u in Cloud mee ingelogd bent.

Groep

Voeg voorwaarden toe in een groep

Let op: Alle bovenstaande voorwaarden zijn beschikbaar in een groep.

Dit item wordt getoond als de opdracht een Beoordelingsopdracht betreft en de entiteit is een Nederlandse BV met gewone structuur of als de startdatum jaar na 21 oktober 2019 valt

Form Value

U kunt een of meerdere forms selecteren. Selecteer de naam van het formulier, het veld en de waarde voor dat veld.

De waarden zijn afhankelijk van het soort veld. Zo hebben numerieke velden numerieke waarden en datumvelden hebben een kalendericoon om de datum te selecteren.

Let op: Deze voorwaarde is alleen beschikbaar als deze ingeschakeld staat voor uw product.

Als in 1.00 Instellingen document de vraag Is het kantoor aangesloten bij de NOAB? is beantwoord met Ja, dan wordt dit item getoond.

Voorbeeld 1: Eén voorwaarde

Met de volgende zichtbaarheidsinstellingen wordt een document getoond als het financiële jaar start na 30 november 2019.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de startdatum voor de opdracht is ingesteld op 20 december 2019, dan wordt aan de voorwaarde voldaan en wordt het document getoond in de opdracht.

Maar als de startdatum 15 mei 2019 is, dan wordt dus niet aan de voorwaarde voldaan en is het document niet beschikbaar en verborgen.

Voorbeeld 2: Twee voorwaarden

In onderstaande afbeelding komt een instructie pas op als aan twee voorwaarden is voldaan: de instructie is beantwoord met Ja en de opdracht is geconsolideerd.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de opdracht niet geconsolideerd is komt de instructie niet op.

Voorbeeld 3: Eén voorwaarde en een groep van voorwaarden

Met een groep van voorwaarden kunt u meerder voorwaarden groeperen zodat aan al deze voorwaarden samen moet worden voldaan.

Met de zichtbaarheidsinstellingen in de onderstaande afbeelding wordt een document alleen getoond als het een beoordelings- of controleopdracht betreft en er is gekozen voor een Nederlandse taaloptie.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de opdracht een Samenstellingsopdracht betreft wordt het document automatisch verborgen en komt deze niet op in de opdracht.

Voorbeeld 4: Twee groepen van voorwaarden

Met onderstaande instellingen wordt een document zichtbaar zolang de saldi in de activa niet nul zijn, ongeacht of een opdracht geconsolideerd is of niet.

Met deze instellingen wordt een document zichtbaar zolang de saldi in de activa niet nul zijn, ongeacht of een opdracht geconsolideerd is of niet.

Stel dat de opdracht geconsolideerd is.

De eerste groep van voorwaarden wordt geëvalueerd en het document wordt verborgen omdat maar aan één van de voorwaarden wordt voldaan. Maar in de volgende groep voorwaarden wordt aan beide voldaan.

Als laatste wordt de zichtbaarheidslogica bovenin het scherm gecontroleerd, dat aangeeft dat het document getoond moet worden als aan enkele van de voorwaarden wordt voldaan. Het eindresultaat is dat het document getoond wordt.