Entiteiten aanmaken

In Cloud worden organisaties van klanten ondergebracht in Klant-entiteiten. Deze entiteiten kunnen op verschillende manieren ingedeeld en beheerd worden. Zo kunnen er koppelingen tussen entiteiten gevormd worden of er kunnen labels of workflowfases toegekend worden.

Creating client entities from a client list

In Cloud kunt u meerdere klant-entiteiten tegelijk aanmaken met behulp van een .csv-bestand of met een tekstbestand met gescheiden waarden.

Welke manier u ook gebruikt, let er op dat:

  • op iedere rij maar één klant-entiteit staat;
  • iedere kolom één waarde bevat, zoals de naam, de startdatum of de labels. Als u meerdere labels wilt toewijzen, plaats de labels dan tussen aanhalingstekens en zet tussen iedere labelnaam een komma. Labels die nog niet zijn aangemaakt in Cloud worden automatisch bij de import aangemaakt.
  • The dates in the Client Since and Inactive Date column must be in the same format as the date format set in your personal regional settings.

Een voorbeeld. Stel dat een beheerder de volgende twee entiteiten wilt toevoegen:

Name, Location, Entity Number, Client Since, Fiscal Year End, Tags
Holding B.V., Apeldoorn, 4829, 09 Jul 2012, December, “Detailhandel, Vennootschap”
Bedrijf B.V., Arnhem, 5937, 22 Aug 2010, December, Detailhandel

De entiteiten zijn nu toegevoegd aan Cloud. Bestaande entiteiten met hetzelfde Entiteitsnummer worden bijgewerkt.

Creating a single client entity

Entiteiten kunnen ook elk apart worden aangemaakt via de pagina Entiteiten.

De entiteit is nu toegevoegd en wordt weergegeven op de Entiteitenpagina.

Tagging entities

Labels zijn een hulpmiddel om personen, bestanden en entiteiten binnen uw organisatie in te delen. Zo kunt u entiteiten indelen op sector, organisatiestructuur of het soort werkt wat uw onderneming voor de klant van de entiteit uitvoert.

Zodra labels zijn toegewezen aan een entiteit kunnen entiteiten op de labels gefilterd worden in het zoekveld.

Beschikbare labels om op te filteren.

Entiteiten indelen

Als u een workflow voor entiteiten heeft aangemaakt kunt u deze workflowfases gebruiken om uw klant-entiteiten in te delen. Voor meer informatie over workflows aanmaken, zie Aangepaste velden, labels en workflows aanmaken.

U kunt entiteiten ook indelen op basis van de status. De workflow-fases en de status van de entiteit dienen alleen ter informatie. Het heeft geen invloed op de acties die het personeel kan uitvoeren in de entiteit.

U heeft de rol Entiteit toegang of vergelijkbare machtigingen nodig voor de entiteit.

De status van een entiteit instellen:

  1. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu () en selecteer de entiteit die u wilt bewerken.

  2. Klik op de knop Bewerken ().

  3. Het venster Entiteit bewerken opent. Ga naar het tabblad Profiel.

  4. Onder Status is een keuzemenu waar u de status kunt selecteren.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.